پلیمرها -راهنمای آنالیز و شناسایی

هدف از این استاندارد تهیه راهنما برای شناسایی (کمی و کیفی) پلیمر مورد مصرف در صنایع مختلف می‌باشد.