پلیمرها- آنالیز و شناسایی مقدماتی -روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش‌های مقدماتی و ابتدایی آنالیز و شناسایی کیفی پلیمرها است. روش‌های ابتدایی که در این استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرد، شامل آزمون‌های قابلیت انحلال، تجزیه گرمایی ( سوزاندن و پیرولیز) و رنگ حاصل از واکنش می‌باشد.
یادآوری - این استاندارد فقط برای تشخیص نوع پلیمر به کار می‌رود.