کمیته ملی استاندارد شیمی و پلیمر

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری جرم حجمی ظاهری ( فشرده ) کودهای جامد غیر از کودهای پودری است. این روش برای کودهای با ریزش آزاد کاربرد دارد و برای کودهایی که بیش از 20 درصد جرمی ذرات آن‌ها دارای قطر بیشتر از 5 میلی متر است کاربرد ندارد.