کامپوزیت های چوب پلاستیک (WPC) -روش های آزمون

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش‌های آزمون و عوامل وابسته به آن و همچنین شرایط انجام این آزمون‌ها، جهت تعیین ویژگی‌های مواد و فرآورده‌های چوب پلاستیک می‌باشد. این استاندارد برای مواد چوب پلاستیک اسفنجی و غیر اسفنجی فرآوری شده از طریق روش‌های تولید پلاستیک‌ها کاربرد دارد.
ویژگی‌های بیان شده در این استاندارد از روش‌های آزمونی انتخاب شده اند که معمولا در زمینه چوب و پلاستیک به کار می روند و انجام همه آن‌ها جهت کاربردهای این محصولات الزامی نیست و استفاده از آن‌ها به کاربری محصولات و مواد بستگی دارد. این استاندارد هیچ محدودیتی برای محتوای سلولزی به کار رفته ندارد.