کامپوزیت های چوب پلاستیک (WPC) -مواد چوب پلاستیک -ویژگیها

هدف از تدوین این استاندارد، تهیه ی روشی است که در آن ویژگی‌های مواد کامپوزیت های چوب پلاستیک تعیین شود.