بسته بندی -بطری-تعیین استالدئید باقی مانده در بطری پلی اتیلن ترفنالات با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی مویینه -روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش اندازه گیری (استالدئید) باقی مانده موجود درهموپلیمرها و کوپلیمرهای پلی اتیلن ترفتالات مورد مصرف در بطری‌های نوشیدنی با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مویینه می‌باشد.