پلاستیک ها-فیلم و ورق -راهنمایی برای آزمون بر روی فیلم های ترموپلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های آزمون خاص برای کمک به تولید کنندگان و کاربران در انتخاب و تعیین ویژگی فیلم‌های ترموپلاستیک به شکل تک لایه یا چندلایه است. این استاندارد به عنوان راهنمایی برای فیلم‌هایی که دارای استاندارد با ویژگی نمی‌باشد، در نظر گرفته شده است.
یاد آوری - به دلیل گستردگی مواد مورد استفاده و تنوع زیاد فرآیندهای موجود برای تولید فیلم با ساختارهای مختلف، این استاندارد روش آماده سازی آزمونه‌ها را در بر نمی‌گیرد.
اگر برای آزمون فیلم خاص، استاندارد ملی موجود باشد، الزامات آن باید بر این استاندارد اولویت داشته باشد.
استانداردهای ملی، منطقه ای و صنعتی زیادی وجود دارد که الزامات کاربردهای خاص را بیان می‌کند. از آنجایی که هدف این استاندارد ارائه راهنمایی های عمومی است، دامنه این استاندارد همه این موارد را در بر نمی‌گیرد. اهمیت داده‌ها و سازگاری برای استفاده باید توسط کاربر تعیین شود.