بسته بندی -روش تعیین ویژگی پاکت ها-قسمت 2

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین فهرستی برای بیان ویژگی‌های اختصاصی پاکت های ساخته شده از فیلم پلاستیکی انعطاف پذیر گرمانرم است که باید هنگام سفارش دهی در نظر گرفته شوند. این ویژگی ها به توصیف پاکت‌ها می پردازند و با الزامات کمی سروکار ندارند.
این استاندارد، در درجه اول برای انواع پاکت های ساخته شده از فیلم گرمانرم مطابق استاندارد 1986 :2-6590 ISOکاربرد دارد.