بسته بندی -رواداری ابعادی برای پاکت های چند منظوره با اهداف عمومی -قسمت 2

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مجموعه ای از رواداری های قابل اجرا در تولید پاکت های ساخته شده از فیلم پلاستیکی انعطاف پذیر گرمانرم طبق استاندارد 1986 : 2-6590 ISO است.