بسته بندی -بشکه های پلاستیکی -قسمت 1

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مشخصات و ابعاد بشکه های دهان گشاد پلاستیکی با ظرفیت اسمی ۱۱۳/۶ لیتر تا ۲۲۰ لیتر است. این استاندارد برای بشکه های دهان گشاد پلاستیکی کاربرد دارد.