بسته بندی -بشکه های پلاستیکی -قسمت 2

هدف از تدوین این استاندار، تعیین مشخصات و ابعاد بشکه های درب پیچی پلاستیکی با ظرفیت اسمی ۲۰۸/۲ لیتر تا ۲۲۰ لیتر است.
این استاندارد برای بشکه های درب پیچی پلاستیکی کاربرد دارد.