بسته بندی -کیسه ها و سایر محصولات پلاستیکی آکسازیست تخریب پذیر

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها، روش های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری محصولات پلاستیکی أكسازیست تخریب پذیر می‌باشد.