بسته بندی -جعبه های پلاستیکی سخت مورد مصرف برای قطعات خودرو

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های ابعادی بسته بندی جعبه های پلاستیکی سخت چند بار مصرف برای بسته بندی قطعات خودرو به منظور سهولت جابجایی و انبارش می‌باشد.