بسته بندی -جعبه های پلاستیکی تاشو مورد مصرف در قطعات خودرو

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های ابعاد جعبه های پلاستیکی تاشو و چند بار مصرف برای بسته بندی قطعات خودرو به منظور سهولت در جابجایی و انبارش می‌باشد.