بسته بندی -بسته بندی برای حمل و نقل محموله های خطرناک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش های آزمون سازگاری بسته بندی های پلاستیکی/ کانتینرهای با حجم متوسط (IBCs) و بسته بندی‌های کامپوزیتی / کانتینرهای با حجم متوسط (IBCs) با سطوح داخلی پلاستیکی حاوی مایعات است. آزمون، شامل پر کردن با مایعی است که قرار است حمل شود. برای بسته بندی برپایه پلی اتیلن، آزمون با مایع استاندارد که مطابق با آنچه در توافق نامه اروپا در ارتباط با حمل بین المللی محموله های خطرناک در جاده تعریف شده است، می تواند انجام شود. پیوست ب، آزمون های آزمایشگاهی در مقیاس کوچک را توصیف می‌کند که ممکن است برای تعیین همانندسازی فرآورده های مورد نظر برای حمل و نقل با مایعات استاندارد، مورد استفاده قرار گیرد.
اگر تضادی بین این استاندارد و مقررات قابل اجرا وجود داشته باشد، مقررات همیشه مقدم هستند.