پلاستیک ها-بسته بندی پلاستیک ها-ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های بسته بندی تمام رزین های گرماسخت، گرمانرم و اشکال ساخته شده است.
این استاندارد، مقررات بسته بندی لازم برای حمل و نقل مناسب رزین و محصولات نهایی با حداقل حوادث در حمل و نقل را شامل می‌شود.