روش آزمون تعیین پایداری پلیمر جاذب در برابر پرتو فرابنفش

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش آزمون برای تعيين پايداری پليمر جاذب 1 در برابر نور فراءبنفش است .