تعیین ظرفیت جذب پلیمر جاذب (روش سریع)-روش آزمون

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش آزمون برای تعيين ظرفيت جذب پليمر جاذب 1 بعد از زمان معين غوطه وری در محلول آزمون است .