رزین امولسیونی هموپلیمر وینیل استات ویژگیها و روش های آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها و ارائه روش‌های آزمون و نمونه برداری رزین‌های امولسیونی هموپلیمر وینیل استات می‌باشد .
ویژگی‌های انواع تخصصی رزین‌های هموپلیمر وینیل كه بر اساس سفارش مطابق مشخصه‌های خاص تولید می‌گردد، شامل این استاندارد نمی‌شود .