پلیمرها و رزین در حالت امولسیون یادیسپرسیون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌های عمومی گرانروی پلیمرها و رزین‏‌های مایع‏، امولسیون یا دیسپرسیون‏، شامل پلیمرهای دیسپرسیون با استفاده از ویسكومتر چرخشی در شرایط هندسی استاندارد و با نیروی برشی معین می‌باشد.
تعیین گرانروی با استفاده از این استاندارد در برگیرنده روابط بین تنش برشی و سرعت برشی می‌باشد.
نتایج به دست آمده با دستگاه‌های مختلف براساس این استاندارد قابل مقایسه می‌باشند و جهت كنترل تنش و برش دستگاه‌ها به كار گرفته می‌شوند.