پلیمرها-ساختار مولکولی -روش طیف زیر قرمز

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین ساختار مولکولی پلیمرها (زنجیرهای پلیمری) است.