پلیمرها-پلاستیک ها-تعیین انبساط حرارتی خطی به روش آنالیز ترمومکانیکی

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد تعيين انبساط حرارتی۔ خطی مواد پلیمری به روش آنالیز ترمومکانیکی است. این روش برای موادی که در محدوده دمایی آزمون، صلبیت کافی از خود نشان می‌دهند کاربرد دارد.
1 - 2 حد پایین ضریب انبساط حرارتی۔ خطی که با این روش اندازه گیری می‌شود، 5 میکرومتر بر متر. درجه سلسیوس،μm/m.°C، است
1 - 3 این روش در محدوده دمایی 120- تا 600 درجه سلسیوس کاربرد دارد و گستره بیشتر محدوده آن، به مواد کالیبراسیون و ابزار بستگی دارد.
یادآوری - ضرایب انبساط حرارتی خطی برای مقاصد طراحی محصول و تعیین نقاط ضعف ناشی از تنش‌های حرارتی (زمانی که محصول، ترکیبی از دو ماده مختلف باشد، تغییرات دمایی متفاوت دارند) کاربرد دارد.