مواد پلیمری اسفنجی قابل انعطاف -تعیین مقدار خزش تحت فشار

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین مقدار خزش مواد پلیمری اسفنجی قابل انعطاف فشرده شده تحت نیروی استاتیکی است. این روش بیشتر برای تضمین کیفیت محصولات مورد استفاده در صنایع بسته بندی کاربرد دارد.
یادآوری - از این روش می‌توان برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی نیز استفاده کرد. به طور مثال از مواد با خزش زیاد نباید برای تولید بالشتک‌های (ضربه گیرهای) تحمل کننده قطعات بسته بندی شده استفاده کرد زیرا امکان لیز خوردگی در هنگام انبارش وجود دارد. مقدار خزش و تنش استاتیکی مجاز بستگی به ضخامت بالشتک، دوام بسته بندی و شرایط انبارش دارد.