روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی -اندازه گیری پلیمرهای گروه پلی اتیلن

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش برای اندازه گیری میزان پلیمرهای گروه پلی اتیلن در روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی می‌باشد.