چند لایه ها-شناسایی لایه های پلیمری با استفاده از ریز طیف سنجی تبدیل فوریه

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش شناسایی دو مقوله متفاوت مختلف پلیمری در موارد زیر است:
نقاط یا لکه‌های غیر طبیعی روی سطح یا داخل فیلم که به عنوان نقص یا عیب محسوب می‌شود و لایه‌های ورق‌های پلیمری مختلف که به عنوان فیلم‌های نفوذناپذیر بکار می‌روند و به روش کواکستروژن تولید می‌شوند. هشدار - در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در صورت وجود چنین مواردی مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است. بیانیه‌های خطر، ویژه این استاندارد در بند۶ آورده شده است.
یادآوری ۱ - وجود لکه روی فیلم سبب ایجاد شرایط ظاهری نامطلوب با کاهش خواص مکانیکی و الکترونیکی می‌شود که غیر قابل پذیرش است.
یادآوری ۲- نتایج تجزیه و تحلیل لایه‌های متفاوت برای کاربردهای نفوذ ناپذیری با استفاده از ریز طیف سنجی تبدیل فوریه، می‌تواند بیانگر مناسب بودن بازدارندگی چسب یا علت نقص در آن باشد.