میکروبیولوژی مواد پلیمری سنتز شده-تعیین مقاومت قارچی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین تأثیر قارچ‌ها برروی خصوصیات مواد پلیمری سنتز شده است که در اشکالی مانند : مواد مصنوعی، لوله‌ها، ورق‌ها(صفحات) و فیلم (لاستیک) وجود دارند، کاربرد دارند. در صورت کاربرد این استاندارد برای ارزیابی مواد غیر پلاستیکی استفاده از آن باید مورد توافق همه طرف‌های مورد بحث باشد.
این استاندارد با اعمال تغییراتی در خصوص ویژگی‌های نوری، مکانیکی و الکتریکی این مواد کاربرد ندارد.