پلیمرها -رزین های پلی وینیل کلرید-تعیین ژل های چشم ماهی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری کمی ژل‌های باقیمانده در یک آمیزه قابل انعطاف وینیلی به دست آمده از رزین‌های پلی وینیل کلرید (PVC) برای مصارف عمومی، تحت یک مجموعه تعیین شده از شرایط کاری می‌باشد.