لاستیک ها و پلاستیک ها-بسپارهای پراکنش شده و لاتکس های لاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه روشی برای تعیین pH بسپارهای پراکنش شده و لاتیک‌های لاستیکی (اعم از طبیعی و مصنوعی) توسط یک pH متر مجهز به الكترودشیشه ادغام شده با الکترود مرجع نقره، می‌باشد/ این استاندارد، هم چنین برای لاتکس پیش ولکانیزه و مخلوط‌هایی شامل بسپارهای پراکنش شده یا لاستیک‌های خام برای مثال چسب‌ها، نیز کاربرد دارد.
یادآوری ۱- دقت این روش در مقادير pH بالای ۱۱، کاهش می‌یابد.
یادآوری ۲- یکی از مزیت‌های عمده این روش، استفاده از یک الكترود ادغام شده به نسبت تک الکترود‌های مورد استفاده در روش‌های دیگر است. الکترود ادغام شده بهتر از آن‌ها است، زیرا تک الکترودها مستعد انسداد و گرفتگی محل اتصال الکترود با رسوبات و ته نشین‌های لاتکس هستند، و بدین سان تکرارپذیری آن‌ها کاهش می‌یابد. با این وجود دو الکترود‌های گونه قدیمی قادر به ارائه نتایج دقیق می‌باشد ، ولیکن آن‌ها باید به طور فزاینده‌ای، به خاطر مشکل تمیز کردن و تکرارپذیری، جایگزین شوند.