شیلنگ های لاستیک و پلاستیکی و ملحقات -اندازه گیری ابعاد شیلنگ ها و طول مجموعه شیلنگ

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌های اندازه گیری قطر داخلی، خارجی، ضخامت دیواره، ضخامت آستری و رویه و هم مرکزی شیلنگ‌ها و هم چنین روش‌های اندازه گیری و تعیین طول شیلنگ وملحقات آن و روش تصدیق سوراخ عبوری مجموعه شیلنگ‌های هیدرولیک است.