دریا-شناورهای کوچک-اندازه بندی و ساختار بدنه-قسمت اول -مواد رزین های گرما سخت

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های رزین‌های گرما سخت و فایبر گلاس مورد استفاده در ساخت قایق های کوچک با طول بدنه کمتر از ۲۴ متر مطابق استاندارد ISO8666 است. این استاندارد حداقل الزامات برای خواص مواد تشکیل دهنده تقویت کننده های شیشه ای، رزین و لایه های مرجع را معین و مشخص می‌کند.
این استاندارد ممکن است برای سایر مواد (غیر از آنهایی که مشخص شده اند) نیز کاربرد داشته باشد، به شرط آنکه حداقل الزامات و خواص لایه های اصلی با پایه را برآورده سازد.
یادآوری - علت اساسی تهیه این استاندارد ایجاد هماهنگی بین استانداردهای موجود و شیوه های توصیه شده برای بارگذاری بدنه و تامین ابعاد قایق‌های کوچک می‌باشد، زیرا آن‌ها به طور قابل ملاحظه ای با هم فرق داشته و در نتیجه امکان بین المللی بودن قایق را محدود می‌کند .