پلاستیک ها- لوله ها - اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات - تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی

هدف از تدوین این استاندارد ارائه ی روشی برای تهیه ی سیستم های مونتاژ شده می همراه با بار انتهایی و نیز بدون بار انتهایی، به منظور تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی هیدرواستاتیک مطابق با استاندارد ISO 1167 - 1، است.
یادآوری - سیستم های مونتاژ شده شامل گزینشی از لوله ها، اتصالات، شیرآلات، محل های اتصال جوشی یا محل های اتصال چسبی می باشد