پلاستیک ها- سیستم های لوله کشی برای کاربردهای ثقلی مدفون در خاک

هدف از تدوین این استاندارد ارائه ی سه روش آزمون اصلی به منظور تعیین عدم نشتی محل‌های اتصال دارای واشر درزگیر لاستیکی برای سیستم های لوله کشی پلاستیکی ثقلی مدفون در خاک، است. فشارهای مورد استفاده در روش های مختلف، در صورتی که در استاندارد ویژگی ها قید نشده باشند، به شرح زیر می‌باشند:
۱) p1: فشار منفی داخلی هوا (خط نسبی)
۲)2 p: فشار داخلی هیدرواستاتیک کم
۳)3 p: فشار داخلی هیدرواستاتیک بیشتر
همچنین چهار نوع شرایط آزمون، مطابق زیر، تعریف می‌شود:
الف) بدون هیچ تغییرشکل قطری یا زاویه ای اضافی
ب) همراه با تغییر شکل قطری
پ) همراه با تغییر شکل زاویه ای
ت) همراه با تغییر شکل های همزمان قطری و زاویه ای.
این شرایط می توانند به تنهایی یا در ترکیب با هم اعمال شوند. انتخاب روش (ها) و شرایط به استاندارد ویژگیهای مربوط بستگی دارد.