پلاستیک ها- محل های اتصال برای سیستم های لوله کشی فاضلاب ثقلی مدفون در خاک

هدف از تدوین این استاندارد، ارائهی روشی برای تعیین کارآیی بلند مدت درزگیری محل های اتصال دارای واشر درزگیر ترموپلاستیک الاستومر، به منظور استفاده در سیستم های لوله کشی پلاستیکی فاضلاب ثقلی مدفون در خاک، است.
این روش آزمون، که برای تخمین فشار درزگیری واشر درزگیر استفاده می شود، فقط در محل های اتصالی که در آنها واشر درزگیر درون مادگی قرار می گیرد، به کار می رود.