پلاستیک ها- سیستم های لوله کشی و کانال کشی - محل های اتصال برای کاربردهای ثقلی مدفون در خاک

هدف از تدوین این استاندارد ارائه ی روشی برای تعیین فشار درزگیری بلند مدت واشرهای لاستیکی در محل‌های اتصال مونتاژ شده، برای سیستم های لوله کشی و کانال کشی پلاستیکی فاضلاب ثقلی مدفون در خاک، است.