تسمه نقاله ها- ویژگیهای تسمه نقاله های با ساختار بافته شده دارای روکش لاستیکی یا پلاستیکی برای معدن کاری در زیر زمین

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات تسمه نقاله های با ساختار بافته شده با روکش لاستیک یا پلاستیک برای معدن کاری در زیر زمین روی هرزگردهای تخت یا ناودانی است. این استاندارد برای تسمه نقاله های سبک مشروحه در استاندارد ۱-۱۳۴۱۷ کاربرد ندارد.
این استاندارد الزامات روکش های پلاستیکی را شامل نمی شود. این روکش ها لازم است بین خریدار و سازنده، با در نظر گرفتن نوع پلاستیک های مورد استفاده توافق شود.
پیوست الف شامل موارد مرتبطی است که جزء الزامات این استاندارد نیست اما توصیه میشود که بین خریدار و سازنده توافق شود.
جزئیاتی که توصیه می شود توسط خریدار تسمه تهیه شود به صورت پرسشنامه در پیوست ب ارائه شده است. قابلیت مستقیم ماندن یک تسمه را تا زمان نصب تسمه، نمی توان ارزیابی کرد. بنابراین الزامات آن خارج از دامنه کاربرد این استاندارد است؛ با وجود این در پیوست پ توصیه هایی برای انحراف جانبی ارائه شده است.