ماشین های کشاورزی-ویژگی های شیلنگ باغی pvc

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ابعادی و عملکردی برای سه نوع شیلنگ باغی PVC در اندازه‌های مختلف است.
شیلنگ های منطبق با این ویژگی ها برای استفاده با آب سرد در فشارهای کاری بیش از ۷ بار طراحی شده است.
این استاندارد در مورد شیلنگ های مورد استفاده در آب شرب، نوشیدنی ها و مواد غذایی کاربرد ندارد.
پیوست ب توصیه هایی برای مراقبت شیلنگ های PVC برای افزایش عمر مفید ارائه می‌دهد.