ماشین های کشاورزی -تجهیزات آبیاری -لوله های پلی اتیلن تاشو برای آبیاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌ها و روش های آزمون لوله های پلی اتیلن تاشو به صورت تقویت شده یا تقویت نشده است؛ که به عنوان خطوط اصلی و فرعی به منظور انتقال و توزیع آب برای کاربرد آبیاری تا دمای °۴۵C استفاده می‌شوند. این استاندارد برای لوله های آبیاری تاشو با قطرهای اسمی از ۴۰mm تا ۶۰۰mm و فشارهای کاری از ۰/۱ بار (MPa۰ / ۰۱) تا ۶ بار (MPa۰ / ۶) کاربرد دارد.
این استاندارد برای دو نوع پیکربندی لوله کاربرد دارد:
الف) لوله توزیع کننده (همراه با خروجی) و
ب) لوله ساده (بدون خروجی).
همچنین، برای روش‌های آزمون مورد اشاره در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
یادآوری ۱- برای نوارهای قطره ای با ضخامت کمتر از یک میلی متر به استاندارد ملی ایران شماره ۶۷۷۵ و برای لوله‌های پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری به استاندارد ملی ایران شماره ۷۶۰۷ مراجعه شود.
یادآوری ۲- برای اهداف این استاندارد، با توجه به نوع کاربرد، به جای واژه شیلنگه از واژه لوله استفاده می‌شود.