خودروهای جاده ای -مواد شفاف پلاستیکی انعطاف پذیر خودروها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات مواد شفاف پلاستیکی انعطاف پذیر (از این پس به اختصار "مواد شفاف" نامیده می‌شوند) مورد استفاده در سقفهای کروک و یا پنجره های جداکننده خودروها است.
این استاندارد در مورد موتورسیکلت ها کاربرد ندارد.
هدف از این استاندارد، ایجاد اطمینان از کیفیت مناسب مواد شفاف از طریق استاندارد سازی کیفیت آن‌ها است.