خودروهای جاده ای -آبکاری قطعات پلاستیکی خودروها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات، معیارها، مشخصات و تضمین کیفیت پوشش‌های الکتریکی روی قطعات پلاستیکی خودروها است.
این استاندارد الزامات پوشش های آبکاری مس / نیکل / کروم، یا نیکل /کروم را مشخص می‌نماید.
پوشش های مذکور عمدتا به منظور تزیین قطعات پلاستیکی خودرو کاربرد دارند.