خودروهای جاده ای -حک مشخصات به روش گرم در قطعات پلاستیکی خودروها

هدف از تدوین استاندارد، تعیین الزامات حک مشخصات به روش گرم در قطعات پلاستیکی داخلی و خارجی خودروها است.
لازم به ذکر است که حک مشخصات به روش گرم برای لایه ی پوشاننده ی روی قطعات پلاستیکی هم کاربرد دارد.
این استاندارد جهت تضمین کیفیت مطلوب در حک مشخصات به روش گرم از طریق استاندارد سازی آن‌ها کاربرد دارد.
یاد آوری - حک مشخصات به روش گرم فرآیندی است که در آن ورقه ی نازک حاوی فلز و لایه های رنگ دانه دار که به طور مناسب از پیش آماده شده اند را روی قطعه پلاستیکی شکل داده شده قرار داده و ورقه نازک فلزی و لایه رنگ دانه دار ورقه را با اعمال حرارت و فشار مضاعف، به قطعه شکل داده شده می‌چسبانند.