تسمه نقاله ها-ویژگی هایی برای تسمه نقاله های لاستیکی یا با پوشش پلاستیک با ساختار بافته شده برای استفاده کلی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزاماتی برای تسمه نقاله های لاستیکی و یا پوشش پلاستیکی با ساختار بافته شده برای کاربرد سطحی کلی روی هرزگردهای مسطح یا موج دار است. این استاندارد برای تسمه نقاله های سبک مشروح در استاندارد 1-ISO 21183، مناسب یا معتبر نیست. مواردی که الزاما این استاندارد نیستند، اما نیاز به توافق بین سازنده و خریدار وجود دارد، در پیوست الف ارائه شده اند. فهرستی از جزئیات مورد نظر برای تدارک توسط خریدار تسمه نقاله با یک درخواست در پیوست ب ارائه شده است.