ماشین های کشاورزی -تجهیزات آبیاری -لوله های اتصال سریع برای تامین آب سامانه های متحرک آبیاری -مشخصات فنی و آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین شرایطی مناسب جهت به کار گیری لوله‌های اتصال سریع تامین کننده آب سامانه آبیاری متحرک ساخته شده از فولاد، آلومینیوم، پلی اتیلن یا PVC سخت مورد استفاده در سیستم های آبیاری می‌باشد. استانداردهای پلی اتیلن و PVC برای لوله های اتصال سریع کاربردی ندارند.