راه آهن-ترمزها-ترمزهای با کفشک های کامپوزیتی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین شرایط عمومی برای ترمزهای کفشکی با کفشک های ترمز کامپوزیتی می باشد، هدف دیگر این استاندارد تعیین ویژگی های مورد نیاز، ضریب اصطکاک، الزامات ابعادی و خصوصیات مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی برای کفشک های ترمز کامپوزیتی آلی و سینتر شده می باشد.