خودرو -قالپاق پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، تامین کیفیت مناسب برای قالپاق‌های پلاستیکی جهت خودرو‌های جاده ای می‌باشد.
یادآوری محصول باید با استاندارد ملی ایران شماره ۶۹۲۴ مطابقت داشته باشد.