پروانه پلاستیکی خنک‌کننده موتور خودروهای سواری

هدف از تدوین این استاندارد ارائه ویژگی‌ها و روش آزمون پروانه پلاستیكی خنك كننده موتور خودرو می‏‌باشد .
این استاندارد در مورد پروانه‌‏های خنك كننده موتور خودروهای سواری به كار می‌‏رود.