تجهیزات تزریق سوخت -واژه نامه -قسمت 4

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین واژه نامه مربوط به لوله های فشار قوی و اتصالات آن‌ها در سیستم‌های سوخت رسانی برای موتورهای دیزلی (اشتعال تراکمی) است.
لوله های فشار قوی و اتصالات انتهایی در سیستم های تزریق سوخت به طور عمومی استفاده میشود و در دسترس بودن اصطلاحات دقیقی برای آن‌ها ضروری است.
یادآوری - در صورت استفاده از واژه «سوخت» در اصطلاحات آورده شده در متن استاندارد، امکان حذف آن به شرط عدم ایجاد سوء تعبير وجود دارد.