تجهیزات آبیاری کشاورزی-شیرهای پلاستیکی دستی کوچک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات عمومی و روش آزمون شیر های پلاستیکی دستی کوچک مورد استفاده در سیستم های آبیاری کشاورزی می باشد. این استاندارد برای شیرهای پلاستیکی دستی با اندازه اسمی ۸ میلی متر تا ۱۰۰ میلی متر (در سیستم انگلیسی (1/4 اینچ تا 4 اینچ)، کاربرد دارد . این شیرها در شبکه لوله های آبیاری که درجه حرارت آب در آنها تا ۶۰ درجه سلسیوس باشد، نصب و مورد استفاده قرار می گیرند . فشار اسمی شیر ها توسط سازنده معین می‌شود.