درزگیرها لاستیکی - الزامات مواد سازنده درزگیرنده محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب - قمست 2

هدف از تدوین این قسمت از استاندارد، ارائه ی الزامات مواد مورد استفاده در ساخت درزگیرهای قالب گیری شده از جنس ترموپلاستیک الاستومر (TPE)، مورد مصرف در محل های اتصال فهرست شده در زیر، است:
۱) سیستم های لوله کشی پلاستیکی برای تخلیه ی فاضلاب ثقلی (جریان متناوب تا °۹۵C) درون ساختمان ها
۲) سیستم های لوله کشی پلاستیکی برای تخلیه ی فاضلاب ثقلی مدفون در خاک (جریان پیوسته تا ۴۵°C و جریان متناوب تا °۹۵C)
۳) سیستم های لوله کشی پلاستیکی آب باران (ناودانی).
الزامات عمومی برای درزگیرهای نهایی به منظور درزگیری محل های اتصال نیز ارائه می گردد. هرگونه الزامات اضافی ایجاب شده به واسطه ی کاربردی خاص، با توجه به کارایی محل های اتصال به عنوان تابعی از خواص مواد درزگیر، هندسه ی درزگیر و طرح محل اتصال لوله، در استانداردهای مرتبط محصول (استانداردهای ویژگی‌ها) مشخص می‌شود.