درزگیرها لاستیکی - الزامات مواد سازنده درزگیرنده محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب - قمست 3

هدف از تدوین این قسمت از استاندارد، ارائه ی الزامات مواد مورد استفاده در ساخت درزگیرهای لاستیکی ولكانیده‌ی اسفنجی، مورد مصرف در سیستم های فاضلاب ثقلی و آب باران (ناودانی) و آبرسانی ثقلی غیر آشامیدنی (جریان پیوسته تا °۴۵C)، است.
الزامات عمومی برای درزگیرهای نهایی نیز ارائه می گردد. هرگونه الزامات اضافی ایجاب شده توسط کاربردی خاص، با توجه به کارایی محل های اتصال به عنوان تابعی از خواص مواد درزگیر، هندسه ی درزگیر و طرح محل اتصال لوله، در استانداردهای مرتبط محصول (استانداردهای ویژگیها) مشخص می شود. این استاندارد در مورد درزگیرهای محل اتصال برای خطوط لوله ای از جنس سفال، لیفی سیمانی، بتنی، بتن تقویت شده، پلاستیکی گرمانرم و پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه کاربرد دارد. این استاندارد شامل درزگیرهایی که حفره های اسفنجی، جزئی از طرح آن ها می باشد، نیز می شود.