پلاستیک ها-بطری های پلی (اتیلن ترفتالات) (pet) دور ریز پس از مصرف بازیافتی -قسمت 1

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سامانه شناسه گذاری بطری های (پلی اتیلن ترفتالات) (PET) دور ریز پس از مصرف بازیافتی است که می توان آن را به عنوان مبنایی برای ویژگی‌ها استفاده کرد.
1 - 2 انواع بطری های PET بازیافتی به وسیله سامانه طبقه بندی بر اساس مقدار مناسب خواص شناسه ای زیر از یکدیگر متمایز می‌شوند:
الف - گرانروی ذاتی (IV)
ب- میزان آلایندگی ها به دلیل برچسب و سایر آلاینده های قابل مشاهده، پلی وینیل کلرید (PVC ) و پلی اولفین‌ها (شامل چسب)
پ- مقدار آب
ت - چگالی توده
و نیز اطلاعات درباره کاربرد مد نظر یا روش فراوری در طبقه بندی موثر است.
1 - 3 این استاندارد، برای کلیه بطری‌های PET بازیافتی کاربرد دارد.
این استاندارد، برای مواد آماده جهت استفاده معمولی به شکل پودر، پرک یا حبه کاربرد دارد.
1 - 4 این استاندارد ایجاب نمی‌کند که مواد با شناسه گذاری یکسان الزاما عملکرد یکسانی دارند. این استاندارد داده مهندسی یا داده مربوط به شرایط فراوری را که ممکن است برای مشخص کردن یک ماده برای کاربرد و آیا روش فراوری ویژه ای نیاز باشد، فراهم نمی‌کند. اگر چنین خواص اضافی مورد نیاز باشد، باید مطابق با روش‌های آزمون طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲- ۱۷۱۰۵ معین شوند.
1 - 5 به منظور مشخص کردن یک ماده گرمانرم برای کاربردی ویژه یا حصول اطمینان از فراوری تجدید پذیر، ممکن است الزامات اضافی در دسته داده ۵ (به بند ۳-۱ مراجعه شود) آورده شود.